Regulamin sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego amavi.pl dostępnego pod adresem https://sklep.amavi.pl

3. Sklep Internetowy sklep.amavi.pl prowadzony jest przez Katarzynę Szostek prowadzącą działalność gospodarczą Amavi Centrum Urody i Podologii pod nazwą „Amavi Katarzyna Marta Szostek” pod adresem: 54-440 Wrocław ul. Rogowska 42b/1, NIP 754-276-66-24, (dalej: „Sprzedawca” lub „Strona”).

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient (Strona)– osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca w tym celu ze Sklepu Internetowego amavi.pl/sklep, w tym nabywająca Towar(-y);

b) Sklep Internetowy sklep.amavi.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.amavi.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar(-y);

c) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl w celu zaproszenia Klientów do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

d) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl;

e) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl, za pomocą której Klient może dokonywać Zamówień;

f) Login (Login Klienta) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

g) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów), określające m.in. rodzaj i liczbę zamawianych Towaru(-ów);

i) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Sprzedawcy i Klienta, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu, m.in.: strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne;

j) Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Przepisy dot. danych osobowych -rozporządzenie OPE i Rady z 2016 r. (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych

5. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, co następuje przez naciśnięcie odpowiedniego, wyeksponowanego klawisza w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl przez Klienta dokonującego zakupu Towaru(-ów) po dokonaniu Rejestracji. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.amavi.pl oraz sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarze(-ach) podane w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 PRZYSTĄPIENIE DO KORZYSTANIA

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, spełniającego co najmniej następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej;

b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej;

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli.

2. Warunkiem przystąpienia przez Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl jest Rejestracja, która następuje przez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Klienta Biznesowego odpowiedniego klawisza.

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §2.2 powyżej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca:

a) dane do logowania: Login i Hasło Klienta, przy wykorzystaniu których Klient Biznesowy będzie mógł zamówić Towar(-y) w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl;

b) polecenie aktywowania Konta ze wskazaniem sposobu aktywacji,

4. W przypadku nie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §2.3 powyżej w ciągu 24 godzin od dokonania czynności rejestracyjnych Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@amavi.pl lub numerem telefonu: 793 14 01 79 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

5. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@amavi.pl o następującej treści:

a) imię i nazwisko Klient, jego adres zamieszkania, Login, Hasło,

b) „PROSZĘ O USUNIĘCIE MOJEGO KONTA ZE SKLEPU”.

§3 KORZYSTANIE

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów) poprzez Sklep Internetowy sklep.amavi.pl Klient, który dokonał Rejestracji powinien:

a) zalogować się na Konto w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl, co następuje przez wpisanie Loginu i Hasła do odpowiednich rubryk panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl,

b) dokonać wyboru Towaru(-ów) dostępnego(-ych) w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl,

c) złożyć Zamówienie w formie elektronicznej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie przez Klienta Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru(-ów)).

3. Po złożeniu Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej Klient Biznesowy w ciągu 24 godzin od jego wpłynięcia do Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl otrzyma od Sprzedawcy e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia dla kupującego”, będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl. Aby potwierdzić wszystkie istotne elementy Zamówienia Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia do Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl.

5. W przypadku nie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 powyżej w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@amavi.pl lub numerem telefonu: 793-14-01-79 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

6. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila, o którym mowa w §3.3 powyżej do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnego(-ych) Towaru(-ów) po otrzymaniu przez Klienta Biznesowego e-maila, o którym mowa w §3.3 .

7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła itp.

8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar(-y): gotówką przy odbiorze osobistym, przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy lub poprzez bramki płatności PayU.

9. Łączna cena za zakupiony(-e) przez Klienta Towar(-y) powinna zostać uiszczona przez Klienta w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 . Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

10. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w e-mailu, o którym mowa w §3.3 powyżej, przy czym nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od wysłania przez Klienta Biznesowego tej wiadomości e-mail. W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego zamówionego(-ych) Towaru(-ów) w powyższym terminie Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@amavi.pl lub numerem telefonu: 793-14-01-79 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi  istotnych postanowień umowy sprzedaży Towaru(-ów) następuje poprzez przesłanie Klientowi Biznesowemu na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar(-y) wydruku faktury VAT oraz innych danych przewidzianych prawem.

12. W trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione przez Klienta Towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. W przypadku niedostępności danego Towaru(-ów), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie e-maila o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towaru(-ów) i zwrocie całej otrzymanej od niego sumy pieniężnej lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji pod adresem e-mail sklep.amavi.pl lub numerem telefonu 793-14-01-79 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

14. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

15. Sprzedawca może dostarczyć zamówiony(-e) Towar(-y) – wedle decyzji Klienta podjętej w czasie składania Zamówienia – za pośrednictwem paczkomaty InPost, dowóz własny przez Sprzedawcę na adres Klienta znajdujący się wyłącznie na terenie osiedla Wrocław Nowy Dwór, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Klient może również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy (tj. w Amavi Centrum Urody i Podologii, ul. Rogowska 42b/1, Wrocław, 54-440)  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru. Koszty dostawy Towaru(-ów) będą podane na etapie wyboru przez Klienta Biznesowego sposobu dostawy w czasie składania Zamówienia.

16. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym(-i) Towarem(-ami), Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Powyższe nie uchybia podnoszeniu roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi 19. W przypadku, o którym mowa w §3.16 powyżej Klient Biznesowy powinien bez zbędnej zwłoki:

a) wypełnić i podpisać (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) załączony do przesyłki protokół reklamacji, w obecności kuriera lub przedstawiciela polskiego pocztowego operatora publicznego. Wzór protokołu reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz

b) powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy pod adresem e-mail: sklep@amavi.pl lub numerem telefonu: 793-14-0179 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

20. Klient Biznesowy zobowiązany jest do:

a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta;

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;

c) niedostarczania i nieprzekazywania Sprzedawcy ani osobom trzecim treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

d) korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

20.Zdjęcia Towarów przedstawiane w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl mają wyłącznie walor dekoracyjny i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W stosunku do Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o danych jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego amavi.pl/sklep, a w szczególności: obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl, jak również w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru(-ów), włącznie z dostawą Towaru(-ów) i obsługi reklamacji.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta Biznesowego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amavi Centrum Urody i Podologii (Amavi Katarzyna Marta Szostek) ul.Rogowska 42b/1, 54-440 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na ww. adres bądź e-mailowosklep@amavi.pl

 • Działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa dotyczących kontraktów oraz świadczenia usług, co spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) m.in. art. 6 ust. 1 lit. a) i b)  oraz art. 9 ust. 2  lit. a) oraz ustawy z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zm.).
 • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów związanych z realizacją usług oferowanych przez Amavi Katarzyna Marta Szostek oraz działaniami poprzedzającymi realizację usługi, wykonywaniem zawartych  w dowolnej formie (także ustnej) umów oraz działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, marketingiem bezpośrednim dotyczącym własnych produktów i usług.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ręcznie i automatycznie, w szczególności w celu komunikowania o złożonym zleceniu zakupu, realizacji zamówienia, wykonania zawartej umowy oraz świadczenia usługi. W przypadku nie podania przez Państwa danych osobowych, istnieje ryzyko, iż Administrator nie będzie miał możliwości zrealizować zamówienia /umowy na Państwa rzecz, bądź będzie to utrudnione oraz nie będzie miał możliwości prawidłowo wykonać zawarte w dowolnej formie zobowiązania.
 • Państwa dane osobowe Administrator przekazywał będzie podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, w celu realizacji zawartych z Państwem umów bądź realizacji zamówionego przez Państwa towaru(bądź w celu podjęcia działań ich poprzedzających), podmiotom tj.:[…]
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa  danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator informuje, że Państwa dane będą przechowywane do odwołania, jednak wg rodzaju danych min. przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi/ realizacji umowy bądź przez okres do przedawnienia roszczeń dla poszczególnych czynności bądź do dnia zakończenia działalności gospodarczej, bądź w zależności od rodzaju danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.
 • Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dóbr osobistych tych osób.
 • W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta przesyłanych drogą elektroniczną Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne: szyfrowanie danych, ochrona firewall, korzystanie z programów antywirusowych, cykliczna zmiana haseł.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z Sklepu Internetowego sklep.amavi.pl.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta Biznesowego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

b) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym sklep.amavi.pl w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze korzystaniem ze Sklepu Internetowego amavi.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

2 Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2014.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, które weszły w życie w trakcie realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta Biznesowego nie są wiążące dla tego Klienta Biznesowego.

Regulamin zakupu Voucherów

§ 1

 1. Voucher jest wysyłany do Klienta w formie papierowej, zapakowany w kopertę lub jest wysyłany w formacie .pdf.
 2. Każdy Voucher posiada unikalny numer.
 3. Vouchery wydawane są jedynie po uregulowaniu płatności i akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Vouchery są dostępne są w dwóch rodzajach: Voucher na wybrany zabieg lub Voucher wartościowy na dowolny zabieg.
 5. Każdy Voucher posiada swój termin ważności.
 6. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher.
 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny.

§ 2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest wcześniejsza rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 2. Vouchera nie można odstąpić innej osobie.
 3. Przy rezerwacji wizyty Klient zobowiązany jest poinformować Amavi Centrum Urody i Podologii, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
 4. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher uznaje się za zrealizowany.
 5. Przed wizytą/zabiegiem należy okazać Voucher. Po zabiegu Amavi Centrum Urody i Podologii nie oddaje Klientowi Vouchera.
 6. Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Za niewykorzystaną wartość Vouchera nie przysługuje ekwiwalent pieniężny
 7. Jeśli wartość Vouchera jest niższa niż wartość wybranego zabiegu, Klient dopłaca resztę kwoty gotówką.
 8. Płatność Voucherem nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

POLITYKA ZWROTU I REKLAMACJI

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecane jest złożenie reklamacji drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki, na adres siedziby Sprzedającego, z dopiskiem: “Reklamacja”. 
 4. Amavi Centrum Urody i Podologii
  Rogowska 42b/1
  54-440 Wrocław
 5. Klient może również kontaktować się ze Sklepem w kwestii reklamacji w każdy inny sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu (e-mail, telefonicznie). Klient Biznesowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://sklep.amavi.pl//uploads/odstapienie.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Jeżeli klient jest Konsumentem, otrzyma on informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. Kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W takim przypadku uprawnienia klienta z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.